Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppenes mål og organisering

Nettverkets hovedmål er å påse at alle pasienter i Norge som blir diagnostisert med hjernesvulst får optimal behandling, og også å se til at flere pasienter blir tilbudt utprøvende behandling. Nettverket arbeider med å få tatt i bruk en unik form for persontilpasset medisin som vil sørge for at enhver

pasient med hjernesvulst vil få mulighet til å motta skreddersydd behandling i det øyeblikket hvor det ikke lenger foreligger etablerte behandlingsalternativer med god effekt. For å få dette til er det etablert 4 arbeidsgrupper som hver har en leder.

1. Et nasjonalt kvalitetsregister for hjernekreft

Kreftregisteret vil i samarbeid med NBTC etablere et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med hjernesvulst. Dette er viktig for å få en oversikt over sykdomsforløp ved de ulike behandlingsinstitusjoner i Norge. Et nasjonalt kvalitetsregister er også viktig for å kunne sammenligne ulike behandlinger gitt ved norske sykehus og vil på sikt sikre at alle pasienter får en optimal og kvalitetssikret behandling. Denne prosessen ledes av Dr. Tor Ingebrigtsen fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

2. Etablering av standardiserte biobankprosedyrer for lagring og transport av levende tumorvev

Forskning og utprøvning av nye legemidler skjer først på levende kreftceller som innhentes til laboratoriet etter operasjon av en pasient. Fra dette kan det dannes levende minisvulster (kreft-organoider) som blir utsatt for eksperimentell behandling i laboratoriet. Vi vil standardisere disse metodene på et nasjonalt nivå, og se til at slike organoider kan bli transportert på en trygg måte innad i NBTC/nettverket. Denne satsningen er viktig for fremtidig utvikling av persontilpasset behandling. Denne prosessen skjer under ledelse av professorene Ole Solheim og Magnar Bjørås ved NTNU og St. Olavs Hospital.

3. Inklusjon av pasienter med hjernekreft i eksisterende kliniske studier

Det er en rekke kliniske studier som i dag utføres i Norge, støttet gjennom norske sykehus. Vårt mål er å tilby flere pasienter muligheten til å delta i eksisterende kliniske studier. Dette vil gjøres ved å øke og samordne kommunikasjonen mellom ulike behandlingssentre i Norge. Denne gruppen ledes av onkolog Petter Brandal ved Oslo Universitetssykehus.

96 brønnsplate. Dekorativt

4. Utvikling av funksjonell persontilpasset screeningteknologi

Hos mesteparten av hjernesvulstpasientene vil sykdommen på et tidspunkt bli motstandsdyktig mot både stråling og de vanligste formene for cellegift som benyttes i dag. Vår behandlingsstrategi vil da ta utgangspunkt i hver enkelt pasients hjernesvulst. Vi vil etablere en unik teknologiplattform for å identifisere nye angrepspunkter i svulstene; angrepspunkter som både kjente og nye legemidler vil kunne være virksomme mot. Et multidisiplinært panel bestående av landets ledende nevrokirurger, kreftleger, patologer, forskere og bioinformatikere vil vurdere hver enkelt pasients behandlingsalternativer utfra hvilke legemidler som viser god behandlingseffekt mot pasientens eget svulstvev i teknologiplattformen.