Pasienter

Informasjon til pasienter

Pasienter som blir rammet av glioblastom, samt pårørende, opplever et økt behov for informasjon, ivaretakelse og også psykososiale behov. I Norge blir alle pasienter tilbudt den behandling som har best dokumentert effekt. Vårt mål er å få tatt i bruk en unik form for persontilpasset medisin som vil sørge for at enhver pasient med hjernesvulst vil få mulighet til å motta skreddersydd behandling i det øyeblikket

hvor det ikke lenger foreligger etablerte alternativer med kjent klinisk effekt. Hos mesteparten av pasientene vil sykdommen på et bestemt tidspunkt kunne bli motstandsdyktig mot både stråling og de vanligste formene for cellegift som benyttes i dag. Vi vil ta utgangspunkt i hver enkelt pasients hjernesvulst og bruke ny teknologi for å identifisere nye angrepspunkter som både velkjente og nye legemidler vil kunne være virksomme mot.

Etablering av et multidisiplinært panel av fagpersoner

Vi vil etablere et multidisiplinært panel bestående av landets ledende nevrokirurger, kreftleger, patologer, forskere og bioinformatikere som vil vurdere hver enkelt pasients behandlingsalternativer utfra hvilke legemidler som viser tegn til god behandlingseffekt mot pasientens eget svulstvev. Pasientene vil således få tilgang til behandling med det eller de legemidlene som det multidisiplinære teamet mener er aktuelle, og videre oppfølging av anbefalt behandling vil bli gjort innenfor rammene av en klinisk studie.