Kliniske studier

Kliniske studier

Kliniske studier står sentralt i oppdagelsen av nye behandlingsmetoder. Slike studier gir informasjon om en ny behandlingsmetode virker eller ikke. En undersøker også om behandlingen gir utilsiktede bivirkninger. Alle kliniske studier er basert på forskningsresultater utført i laboratorier og i dyreforsøk (preklinisk forskning). Kliniske studier kan generelt deles opp i 3 ulike faser. Godkjente legemidler har gått igjennom alle disse fasene. Det finnes en lang rekke kliniske studier hvor nye behandlingsmetoder blir utprøvd. Dette gjelder alt fra fase I, via fase II og til fase III studier. En oversikt over kliniske studier internasjonalt finner en på https://clinicaltrials.gov.

De tre kliniske fasene:

Fase I studier: Undersøke om pasientene tolerer behandlingen.

Fase II studier: Dosetilpasning og vurdering av behandlingseffekt.

Fase III studier: Dokumentasjon av effekt på større pasientgrupper.

Studier i Norge

I Norge er det en rekke ulike typer kliniske studier og internasjonalt finnes det enda flere. En kan lese mer generelt om hva kliniske studier innbefatter på Helse Norge sin nettside, Helsenorge.no (ekstern link) eller Nnoig (ekstern link). Innenfor kreftfeltet vil kliniske studier oftest dreie seg om utprøving av ny type behandling, for eksempel et nytt medikament, for å undersøke om den nye behandlingen gir bedre overlevelse enn standardbehandling. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å teste ut nye diagnostiske metoder. Begge disse typene studier kalles intervensjonsstudier; man gjør en intervensjon/noe nytt og tester ut om det er nyttig.

Kliniske intervensjonsstudier for pasienter med hjernekreft

Går en litt tilbake i tid, var det kun få kliniske studier for hjernesvulstpasienter i Norge. De siste årene har dette heldigvis endret seg, og i dag er det en rekke studier som kan være aktuelle for pasienter med hjernesvulst. Her finner du informasjon om pågående studier (PDF) hvor man inkluderer nye pasienter, og også studier som er forventet å åpne for pasientdeltagelse i løpet av nærmeste fremtid. For hver studie er det oppgitt kontaktinformasjon til ansvarlig lege slik at det skal være lett å få svar på eventuelle spørsmål man måtte ha.

Nettverkets mål er å kunne tilby flere pasienter i Norge å delta i kliniske intervensjonsstudier.

I tett samarbeid med Kreftforeningen og Hjernesvulstforeningen er vårt mål at stadig flere norske pasienter skal få mulighet til å delta i pågående og også i fremtidige kliniske studier. For å få dette til vil vi spre kunnskap om studiene blant fagpersoner og i allmennheten. I denne sammenheng er det også viktig å samordne kommunikasjonen mellom de ulike behandlingssentra i Norge. Videre har man kontakt med legemiddelindustrien for at norske pasienter skal kunne delta i studier hvor legemiddelselskaper er ansvarlige.
Gruppen ledes av kreftlege Petter Brandal ved Oslo Universitetssykehus og har to medlemmer fra, Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo Universitetssykehus.